Xin Jiang Ha Mi Gua

xinjiang

Product Details:

  • Chinese Xin Jiang Hami Gua type.
  • Long, oblong type, approx. 3~4 lbs. each.
  • Light green rind with slight netting.
  • Pink flesh, very sweet, 15 brix.

Melon Golden

MelonGolden


New Melon

MelonNew


White Stripe Golden Melon

MelonWhiteStripeGolden